Lovpligtige eftersyn af anlæg 

Lovkravet vedr. lovpligtigt årligt eftersyn af klimaanlæg, luft/vand pumper, samt jordvarmeanlæg, er reguleret og nedskrevet af arbejdstilsynet.
Følgende er et kortfattet uddrag af lovkravet:

Virksomheden / Privat kunden skal kunne dokumentere, at der har været eftersyn af anlæg, der har en fyldning større end 1 kg kølemiddel. Dokumentationen skal være samlet i en udstyrsjournal og befinde sig ved anlægget alt at den kan fremskaffes.

5.1. Eftersyn af køleanlæg
Et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst en gang om året. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype.

Det årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr. Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved utilsigtet brug.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg, men ikke over 2,5 kg, skal som minimum have en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret. Det skal ske efter leverandørens anvisninger og af personer/montører, som i kraft af deres faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af denne type anlæg. Minimum VE kølemontør med Kølemontørbevis B - ALT KMO tilladelse


Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have et årligt eftersyn af en 
AUT CERTIFICERET  ISO9001 Uddannet KØLERTEKNIKER eller et kølefirma, som opfylder kravene til at forestå kontrollen af den pågældende anlægstype. 

5. Eftersyn og vedligeholdelse

Virksomheden skal vedligeholde køleanlægget, så det altid er i forsvarlig stand, og sørge for, at de lovpligtige eftersyn bliver gennemført. Utætheder på anlæggets dele skal straks lokaliseres og skaden udbedres. Leverandørens anvisninger skal følges.

Inden man åbner et system eller en systemdel, skal disse gøres trykløse (tryk mindre end 0,5 bar). Ved åbning af et kølemiddelsystem skal kølemiddel flyttes til en systemdel eller en passiv beholder, som ikke berøres af arbejdet. Når man bruger tømnings- og påfyldningsaggregat eller kølemiddelflaske, skal slangerne kunne lukkes i begge ender, så man undgår udslip af kølemiddel.

Inden man tømmer køleanlægget for olie, skal anlægget være tømt for kølemiddel. Når man aftapper og påfylder olie, bør man bruge en beholder, som kan lukkes umiddelbart efter. Ved olieskift må der ikke være overtryk af kølemidler. En olie-/kølemiddelbeholder skal være en stålbeholder på mindst 14 liter beholderrumfang.

Beholdere under 30 liter beholderrumfang må aldrig fyldes med mere end 0,6 kg/liter beholderrumfang og 0,75 kg/liter på beholdere fra og med 30 liter beholderrumfang.

Ved større udstrømning af kølemiddel skal man standse kompressoren, evakuere lokalet hurtigst muligt, aflukke det fra andre rum, hvis muligt og lufte ud. Der må ikke svejses, loddes eller være åben ild, hvis der er kølemiddel i luften.

Ønsker du at læse alle bekendtgørelser vedr. emnet, kan du finde disse på www.arbejdstilsynet.dk

 

Køle/fryse anlæg.

       Ved eftersynet skal der bl.a. kontrolleres:

  • At gasdetektorer eller iltmålere fungerer korrekt
  • At sikkerhedsventilerne fungerer korrekt. Sikkerhedsomløbsventiler skal verificeres efter fabrikantens anvisninger. Såfremt der ikke findes anvisninger fra fabrikanten, skal sikkerhedsomløbsventiler verificeres minimum hvert 4. år, forudsat der i anlægget findes en primær sikkerhedsventil. Findes der ikke en sikkerhedsventil i anlægget, skal sikkerhedsomløbsventiler kontrolleres/verificeres årligt.
  • At der ikke er utætheder i anlægget
  • At ventilationen er effektiv
  • At alarmer fungerer ved den rette indstilling
  • At afbrydere og startknapper fungerer efter hensigten.

 
MR.COOL AUT CERTIFICERET ISO9001  Vvs / Køletekniker mail: 
mrcool@c.dk